benchmark jeugdzorg

Het hoeft weinig betoog als we zeggen, dat de uitgaven voor jeugdzorg in gemeenten over het algemeen behoorlijk gestegen zijn. Maar, op basis van open data -data die door iedereen gebruikt, bewerkt en hergebruikt kunnen worden, wordt zichtbaar, dat niet in iedere gemeente de kosten van jeugdzorg in hetzelfde tempo zijn toegenomen. Om dat nader te kunnen duiden heeft Synforum met partner Sinfore de uitgaven vanaf 2015 inzichtelijk gemaakt in een benchmark voor vergelijkbare gemeenten op basis van criteria zoals grootte- en stedelijkheidsklasse, sociale structuur, groei of krimpkarakter. Dat levert een vergelijkbaar en best opmerkelijk beeld op. Deze benchmark  is voor iedereen in dit dashboard te maken.

De ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg stellen gemeenten voor als vanzelfsprekend voor een aantal vragen, zoals: doen we wel de goede dingen en als we dat doen, doen we dat dan ook goed? En: hoe komt het dat in de ene wijk relatief veel en in de andere wijk relatief weinig jeugdzorg gegeven wordt. En is dat ook overeenkomstig wat we mogen verwachten?
Op basis van open data geeft Synforum antwoord op vragen als:

  • Hebben we wel het goede beeld van onze gemeente?
  • In welke wijken wonen relatief veel jongeren?
  • Wat is het opleidingsniveau en inkomen (van hun ouders)?
  • Hoeveel jeugdzorg cliënten maken gebruik van meer dan één regeling?
  • Door wie worden de jongeren voornamelijk verwezen: wijkteam, huisarts, zorgverlener?

In een whitepaper is helder beschreven welke open data gebruikt zijn bij de benchmark en de schets van de situatie van jeugdigen in de gemeente en de onderscheiden wijken. Het whitepaper is via deze pagina te downloaden

Deze open data zijn zo bewerkt, dat ze voor alle bij de jeugdzorg betrokken partijen betekenisvolle informatie opleveren. Om deze betekenis te kunnen geven aan open data heeft Synforum een training opgezet. In vier dagdelen leren betrokkenen die betekenis te geven aan open data, die noodzakelijk is om beleid te ontwikkelen, dat op voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen kan rekenen. Er wordt als het ware een brug geslagen tussen de feitelijke, politieke en maatschappelijke werkelijkheid. En, zoals iedereen weet, deze werkelijkheden willen nog wel eens van elkaar verschillen. En dat kan een gedragen en vlotte besluitvorming behoorlijk in de weg staan.