open data vs eigen data

Met open data hebben we een beeld geschetst van jouw gemeente. We hebben jouw gemeente vergeleken met vergelijkbare gemeenten. We hebben inzicht gegeven in de samenstelling van de wijken en buurten als het gaat om sociaal economische status, werk, zorg en inkomen.

Dat geeft een beeld van de gemeente, dat in de meeste gevallen best bekend voorkomt, maar nog niet met data onderbouwd is. Maar uitsluitend open data geven nog geen beeld van wat er echt in een gemeente aan de hand is. Dat beeld wordt bepaald door de eigen gemeentelijke data. In het geval van het sociaal domein bijvoorbeeld zijn dat de verstrekkingen data. Hoeveel rolstoelen of vervoersvergoedingen worden er toegekend in een wijk; hoeveel jeugdzorg wordt er geboden; hoeveel uitkeringen of aanvullende bijstand wordt er verstrekt. Maar ook: hoe ziet de woningvoorraad er uit.

In deze fase laten we zien hoe open data en eigen data aan elkaar gekoppeld worden en hoe deze koppeling tot inzicht of nieuw inzicht kan leiden. Bijvoorbeeld: is het logisch, dat het aantal WMO verstrekkingen in deze wijk zo hoog is in verhouding tot het profiel van de wijk op basis van open data of: is het logisch dat de ene wijk het “ beter”  doet dan de andere. Aan het eind van deze module ben je in staat om op basis van de koppeling tussen open data en de gemeentelijke data tot inzicht te komen, die de basis vormen voor analyse.