populatie

Het CBS publiceert data op 6 positie postcode niveau (1234AB). Deze vormen het fundament voor Synforum. De data betreffen leeftijd, huishoudensamenstelling, herkomst en inkomen, woningkenmerken, waaronder eigendom, woningtype, woningwaarde en energiegebruik. Daarnaast worden beschikbare CBS populatiedata gebruikt op CBS Wijk- en Buurtniveau en 4 Positie postcodeniveau (1234). Het CBS publiceert dergelijke data voor de periode 2000 – 2018. Het CBS vervaardigt ook de prognose tot 2060, door het Planbureau voor de Leefomgeving doorvertaald naar regio’s en grote gemeenten tot 2040. Ook deze prognoses zijn verder verfijnd naar laag schaalniveau. Daarmee is een samenhangend populatiebestand beschikbaar voor de periode 2000 – 2040. Deze basisdata zijn aangevuld met data rond de Sociaal Economische Status (SES) van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Veiligheid is hierbij apart in beeld tot op buurtniveau.

Hieronder krijgt u een beeld van een wijk aan de hand van een viertal variabelen: In het algemeen geldt: hoe roder hoe meer de betreffende variabele aanwezig is. Wat betreft de inkomens: hoe heller groen, hoe hoger het inkomen. Behalve deze populatiekenmerken, zijn ook data beschikbaar over bijvoorbeeld groei en krimp in de komende decennia. Deze data zijn op hun beurt weer gekoppeld aan bijvoorbeeld leeftijd en inkomen, zodat inzicht in groei of krimp van het aantal huishoudens met een hoog of laag inkomen mogelijk wordt.