privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je hoe Synforum jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar Synforum jouw gegevens opslaat en voor welke doelen dit gebeurt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe van die rechten gebruik kunt maken. Deze  privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Over Synforum.
Synforum richt zich op het creëren van draagvlak binnen organisaties voor het werken met data in de ruimste zin van het woord. Primair richt Synforum zich op overheids- en semi-overheidsorganisaties. Synforum is gevestigd op het adres Birkstraat 95-1 Soest, 3768 HD Soest, tel. 06533885636. Synforum is een handelsnaam van Ubility.
Privacy functionaris van Synforum is Vincent Aalbers.  Hij is bereikbaar via het email adres: privacy@synforum.nl en het telfoonnummer: 06533885636

Persoonsgegevens
Synforum verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Functie(s).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Synforum verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens. bijeenkomsten.

Hoe verzamelt Synforum persoonsgegevens
Synforum verzamelt jouw gegevens op verschillende manieren:

 • Als jij contact opneemt met Synforum via de website of email. In die gevallen vragen we om de benodigde gegevens een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, mailadres, telefoonnummer.
 • Tijdens opdrachten, die Synforum uitvoert.
 • Aanmelding via de website van Synforum.
 • Mondeling dan wel schriftelijk verzoek om de nieuwsbrieven van Synforum te ontvangen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Synforum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van nieuwsbrieven.
  Synforum stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.
 • Contact opnemen.
  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Analytics.
  De website van Synforum verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
  zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website
  bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Administratieve doeleinden.
  Synforum gebruikt jouw gegevens voor het afhandelen van de betalingen en informatieverstrekking over de wijziging van onze
  diensten en producten.
 • Wettelijke verplichtingen.
  Synforum verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld op basis van de belastingwetgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Synforum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@synforum.nl
Er zijn ook externe partijen bij het beheer van de gegevens betrokken. Deze partijen hebben een privacy verklaring. Dat zijn:

 • Mailchimp.
  Synforum gebruikt Mailchimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Jouw gegevens worden opgeslagen in de daarvoor bestemde
  lijst binnen Mailchimp.
 • Realhosting.
  De email van Synforum wordt gehost door Realhosting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Synforum verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Synforum gebruikt alleen die cookies, die noodzakelijk zijn voor het goede functioneren van de website, de zogenaamde technische cookies. Dit soort cookies is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Hoe lang bewaart Synforum persoonsgegevens
Synforum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij een wettelijke regeling voorschrijft dat  jouw gegevens langer bewaard worden.
Synforum kent de volgende bewaartermijnen.

 • Versturen van nieuwsbrieven.
  Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@synforum.nl.
 • Contact opnemen.
  Op het moment dat je contact opneemt met Synforum via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar datum van registratie bewaard.
 • Aantekeningen, verslagen en rapporten.
  Voor de uitvoering van opdrachten moet Synforum aantekeningen en verslagen maken en rapporten opstellen. Aantekeningen en verslagen en rapporten waarin persoonsgegevens voorkomen worden twee jaar na de beëindiging van een opdracht bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt de volgende rechten als het gaat om de door Synforum vastgelegde gegevens.

 • Inzien, corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens.
  Intrekken van de toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens.
  Dat betekent dat je een verzoek in kunt dienen om jouw persoonsgegevens, waarover Synforum beschikt, naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Een verzoek in het kader van het bovenstaande kun je richten aan Vincent Aalbers, privacy@synforum.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
Synforum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons