Sociaal domein

Het sociaal domein betreft participatie, jeugd en WMO. Voor deze drie gebieden is data beschikbaar tot op wijkniveau over meerdere jaren. Daarnaast heeft de VNG het initiatief genomen tot de stapelingsmonitor, met aanvullend onderwijs en extramurale zorg. Daarnaast is ook andere informatie uit “Waar staat je gemeente” rond het sociaal domein meegenomen. Interessant is dat dit feitelijke data op laag schaalniveau betreft. Of een gemeente of wijk relatief hoog scoort is daarmee in  absolute zin vast te stellen, en door combinatie met het populatiebestand 2000 – 2040 ook in relatieve zin. Daarmee is ook een globale vooruitberekening naar de toekomst mogelijk.

In de onderstaande afbeeldingen ziet u een viertal variabelen, die een rol spelen op het gebied van het sociaal domein. Ook hier geldt : hoe roder, hoe groter de aanwezigheid van de betreffende variabelen. Door de variabelen aan elkaar te relateren ontstaat een beeld van een gebied, waardoor een gerichte aanpak op het gebied van het sociaal domein mogelijk wordt. De  Synforum vooruitberekeningen bieden inzicht in de ontwikkeling van risico’s op verstrekkingen sociaal domein bij gelijkblijvend beleid en gelijkblijvende omstandigheden.