wonen

Het populatiebestand 2000 – 2040 geeft een inzicht in de ontwikkeling van het aantal huishoudens tot op laag schaalniveau. Deze huishoudensontwikkeling is af te zetten tegen de ontwikkeling van de woningvoorraad, ook door het CBS gepubliceerd. De fricties in de markt worden hiermee zichtbaar, evenals het noodzakelijke bouwprogramma naar de toekomst. Het CBS publiceert ook de verhuizingen per gemeente naar leeftijd, huishoudensamenstelling en herkomst, waarmee de opgave verder kan worden verfijnd. Op basis van een verdere uitsplitsing naar inkomens en vermogens kan in het bijzonder worden ingezoomd op de opgave voor ouderen.  Verder worden combinaties gemaakt met de gedetailleerde 6 positie postcodegegevens, bijvoorbeeld voor ouderen in duurdere woningen met een hoog gasgebruik.

Hieronder ziet u een uitsnede van een woonwijk op basis van een aantal variabelen: inkomen, Woz-waarde en de aanwezigheid van huurwoningen en meergezinswoningen.   Hoe groener, hoe hoger de WOZ waarde, hoe roder hoe meer meergezinswoningen en huurwoningen en hoe heller, hoe hoger de inkomens. de afbeelding hieronder laat de data op 6pc niveau zien.